Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hợp đồng thành lập công ty ở Việt Nam 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Luật Kinh tế

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.


find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo