Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu quá trình tiêu hóa thức ăn trong đường tiêu hóa động vật nhai lại khi ăn thức ăn bổ sung Na-propionat.

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Chuyên ngành khoa học: Chăn nuôi

Người hướng dẫn: GS Vladimir Roussev

Năm bảo vệ: 1977

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông nghiệp Dimitrov, Sofia, Bulgaria.

LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu quá trình tiêu hóa thức ăn ở bò trong thời kỳ bú sữa và thời kỳ quá độ và ở dê khi ăn thức ăn Na-propionat

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Chuyên ngành khoa học: Chăn nuôi

Người hướng dẫn: GS V. Roussev và A.Tocelo

Năm bảo vệ: 1987

Đơn vị bảo vệ: Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Bulgaria.


clinic of abortion go scraping of the uterus
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo