Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Cù Xuân Dần


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm huyết học của Trâu.

Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Người hướng dẫn: GS Phùng Kỳ Huy, GS Dương Truyền Nhiệm

Năm bảo vệ: 1962

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh.