Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1972

Sinh tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

 1990-1995

Sinh viên chuyên ngành Công nghệ hóa học, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1995-2008

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

- Học viên Cao học tại Ecole National du Pétrole et Des Moteurs (ENSPM) - Institute France du Petrol (IFP), CH Pháp (1999-2000);

- Nghiên cứu sinh tại Univeriste CLAUD BERNARD Lyon 1- Institut de recherches sur la catalyse (IRC), CH Pháp (2002-2006).

 Từ 2009

- Công tác tại Bộ môn Công nghệ chế biến dầu khí, Ban Khoa học công nghệ, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2012).