Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Étude de Nouveaux Catalyseurs a Base D'Hetero- polyanions Pour L'Oxydation de L'Isobutane en Acide Methacrylique.

Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật hóa học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2006

Đơn vị bảo vệ: Univeriste CLAUD BERNARD Lyon 1- Institut de recherches sur la catalyse (IRC), CH Pháp.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back