Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu khảo sát khả năng ăn mòn xâm thực của vùng biển Đà Nẵng đến các công trình xây dựng DD&CN và đề xuất phương pháp phòng chống. Lắp đặt thử nghiệm hệ thống bảo vệ anode hy sinh tại cầu cảng Liên Chiểu- Đà Nẵng bằng phương pháp chôn lấp. 2006 - 2008. Huỳnh Quyền (Tham gia).

2. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống công nghệ và thiết bị tự động tinh luyện cồn để sản xuất xăng pha cồn, năng suất 2000 lít/ ngày. 2009 - 2010. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu công nghệ sản xuất butanol từ bã mía. 2009 - 2011. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất tinh dầu tràm trà. 2010 - 2011. Huỳnh Quyền (Tham gia).

5. Nghiên cứu quy trình xử lí H2S trong khí sinh học ( biogas) bằng phương pháp hấp phụ. 2011. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu tinh chế Terpinen 4-ol từ tinh dầu tràm trà ứng dụng dược phẩm ở quy mô công nghiệp. 2012. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonite cho phản ứng nhiệt phân than bùn để sản xuất hydro. 2012. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống pilot vận hành liên tục, ứng dụng xử lý khí H2S trong khí Biogas bằng vật liệu hấp phụ được tổng hợp trên cơ sở oxýt Kẽm. JICA JST HCMUT Project. 2012 - 2013. Huỳnh Quyền (Chủ nhiệm).