Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyền


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm HYSYS để mô hình hóa phân đoạn tách của sản phẩm FCC nhà máy lọc dầu FEYZIN, Pháp. Khả năng ứng dụng của HYSYS để tối ứu hóa công nghệ hóa học. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2000.

2. Simulation of section FCC of FEYZIN Refinery – France by HYSYS software Huỳnh Quyền. Journal of Science and Technology – Danang University, No 96 (2000), Vol 8, 2000.

3. Characterization of iron counter – ion environments in bulk and supported phosphomolybdic acid based catalysts. Đồng tác giả. Journal of Physic and Chemistry of Solids, No 66 (2005), Vol 5, 2005.

4. Study of Heteropolycompound based catalysts for isobutane oxidation to methacrylic acid and methacrolein: Effect of counter- Cation an reaction mechanism. Huynh Quyen. EUROPACAT VIII 2007.

5. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác trên cơ sở heteropolynion cấu trúc dạng Keggin cho phản ứng oxy hóa isobutane thành axít methacrylic. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập báo cáo khoa học và Hội nghị Xúc tác hấp phụ toàn quốc lần IV, 2007.

6. An Investigastion on the corrosion destructive in reinforced concrete structure and possibility of environmental erosion of DANANG’S seaside. Đồng tác giả. The University of DANANG Journal of science and Technology, No 6 (29), 2008.

7. O5-sites actifs de nouveaux catalyseur d’oxydation selective des alcanes legers par Spectroscopie Raman operando. Huynh Quyen. CONGRES GRECAT 2008.

8. Application of Biofuels to Solid Oxide Fuel Cell. Huynh Quyen. Proceeding “International Forum on Strategic Technology- Renewable Ener-gy And Energy Conservation”, 2009.

9. Study of new material multiphase based on Heteropolycompound Phosphomolybdic structure Keggin and Latane Molybdate used as catalyst for the oxidation of isobutane. Huynh Quyen. Proceeding The 2nd AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials Engineering ”Material for changing Wold”, 2009.

10. Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn phá hủy của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2009.

11. Study On The Ethanol Dehydration By Molecular Sieve Method On A Pressure Swing Adsorption System. Huynh Quyen. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, Vol  47 (5A), 2009.

12. Atypical synergetic effect between Te- and V-substituted phosphomolybdic cesium salt and LAMOX-type phases for the oxidation of isobutane into methacrylic aci phases for the oxidation of isobutane into methacrylic acid. Đồng tác giả. Journal of catalysis, No 266, 2009.

13. Study of Te and V as counter-cations in Keggin type phosphomolybdic polyoxometalate catalysts for isobutane oxidation. Đồng tác giả. Journal od catalysis, Vol 261, issue 2, 2009.

14. Specific insight of active sites in Cs2TexVyPMo12O40 catalysts efficient for selective oxidation of isobutane by operando resonance Raman spectroscopy. Đồng tác giả. Catalysis Today, Volume 155, Issues 3-4, 2010.

15. Initial study on the capacity of bioethanol production from sugarcane bagasse. Huỳnh Quyền, Phan Đình Tuấn. Science & technology development Journal, No 14, 2011.

16. Nghiên cứu công nghệ tổng hợp Butanol nhiên liệu từ bã mía. Đồng tác giả. Tạp chí Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2011

17. Xây dựng số liệu, thiết kế tháp hấp phụ trong công nghệ sản xuất liên tục cồn nhiên liệu (99,5%), năng suất 2000 lít/h dựa theo phương pháp rây phân tử bằng việc nghiên cứu thực nghiệm trên hệ thống P. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

18. Investigation of the ability using heavy oil for Dung Quat Refinery. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2011.

19. Investigation into the capacities od activated bentonite used in treatment for oil recovery from the pyrolysis of plastic waste. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2011.

20. Investigation on capacity for fuels gas production from peat by catalytic-pyrolysis method based on crude bentonic in Binh thuan Province. Đồng tác giả. Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2011.

dating for married go married men who cheat
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối