Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Khắc Lãi


Sách đã xuất bản

1. Điều khiển số. Lại Khắc Lãi, Nguyễn Như Hiển. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2007.

2. Hệ mờ và mạng Nơron trong kỹ thuật điều khiển. Lại Khắc Lãi, Nguyễn Như Hiển. H- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2007.

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
close

Thông báo