Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Khắc Lãi


Các bài báo nghiên cứu

1. Khống chế khởi động động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc qua cuộn kháng bằng rơ le thời gian điện tử. Lại Khắc Lãi. Thông báo khoa học, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 1998.

2. Xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ lai. Lại Khắc Lãi. Thông báo khoa học, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 2000.

3. Một hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại. Lại Khắc Lãi. Thông báo khoa học các trường đại học, 2000.

4. Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi. Lại Khắc Lãi. In trong: Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Tự động hoá, 2000.

5. Ứng dụng bộ điều khiển mờ để nâng cao độ bền vững của hệ thống cẩu treo. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Tự động hoá ngày nay, chuyên mục Các công trình khoa học, 2001.

6. Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển để tổng hợp hệ thống điều khiển thích nghi mờ. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học & công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 2001.

7. Thiết kế hệ điều khiển mờ nhờ sử dụng thuật gien. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học Công nghệ, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 2001.

8. Điều khiển hệ chuyển động nhiều trục bằng bộ điều khiển mờ thích nghi. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2002.

9. Thiết kế bộ điều khiển mờ trên cơ sở lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển. Lại Khắc Lãi. In trong: Tuyển tập các thông báo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Tự động hoá, 2002.

10. Một ph­ương pháp mới tổng hợp hệ điều khiển mờ. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các tr­ường Đại học Kỹ thuật, 2002.

11. Một phương pháp xây dựng bộ điều khiển thông minh. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2004.

12. Một thuật toán thiết kế bộ điều khiển thông minh và ứng dụng. Lại Khắc Lãi. In trong: Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Tự động hoá, 2005.

13. Xây dựng mô hình chính xác và khảo sát hệ thống truyền động Thyristor - Động cơ một chiều khi thông số của động cơ thay đổi. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2005.

14. Một phương pháp nâng cao độ bền vững của hệ thống truyền động Thyristor – Động cơ khi thông số của động cơ thay đổi. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 2005.

15. Hệ điều khiển thông minh và ứng dụng. Lại Khắc Lãi. In trong: Kỷ yếu báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 2005.

16. Một thuật toán điều chỉnh tối ưu tham số PID. Lại Khắc Lãi. In trong: Kỷ yếu Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 2005.

17. Hệ Mờ-Nơron và ứng dụng điều khiển tay máy. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 59, 2007.

18. Thiết kế bộ quan sát vận tốc cho robot n thanh nối. Lại Khắc Lại. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 60, 2007.

19. Nhận dạng đối tượng phi tuyến bằng hệ Mờ-Nơron. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 2 (42), 2007.

20. Một phương pháp xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu cho đối tượng có trễ và có tham số thay đổi. Lại Khắc Lãi. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 61, 2007.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo