Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng


Sách đã xuất bản

1. Kinh tế Quốc tế (Giáo trình). Đồng Chủ biên. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

2. Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo cách tiếp cận CDIO. Đồng Chủ biên. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

3. Từ bỏ sản phẩm và thương hiệu: bên trong các thương hiệu quốc tế. Vũ Anh Dũng. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

4. Chiến lược kinh doanh quốc tế: Thực tiễn Việt Nam, châu Á và thế giới. Vũ Anh Dũng. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

5. Đi tìm giá trị cộng hưởng. Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2012.

6. Proceedings of International Conference on Sustainable Manufacturing and Environmental Management. Co-author. Science and Technics Publishing House, 2012.

7. Vietnam M&A Review: In Search of Synergy. Co-author. Science and Technics Publishing House, 2013.