Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng


Các đề tài nghiên cứu

Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Webster, 2001.

2. Product and Brand integration in M&As. Công trình nghiên cứu do Chính phủ Anh tài trợ cho Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, 2005-2008. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

3. Mergers and acquisitions. Công trình nghiên cứu do Chính phủ Anh tài trợ cho Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, 2007-2008. Vũ Anh Dũng (Tham gia).

4. Xây dựng và phát triển thương hiệu Đại học Quốc gia VNU. Đề án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-2010. Vũ Anh Dũng (Tham gia).

5. Từ bỏ sản phẩm và thương hiệu: nguyên nhân, chiến lược và qui trình thực hiện. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-2010. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

6. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và áp dụng cho ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề án nghiên cứu trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009-2010. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

7. Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2014 cho nhiệm vụ chiến lược (16+23 Quản trị kinh doanh) và chương trình Kinh tế đối ngoại chất lượng cao tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề án cấp Trường Đại học Kinh tế, 2010.

8. Đề án đánh giá ngoài chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế đối ngoại chất lượng cao theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường ại học Đông Nam Á (AUN-QA). Đề án trọng điểm Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

9. Tăng trưởng xanh: bản chất, xu thế và kinh nghiệm quốc tế của Hàn Quốc. Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, 2011-2012.

10. Xây dựng và phát triển chương trình Thạc sĩ “Khoa học Bền vững” của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-2012. Vũ Anh Dũng (Tham gia).

11. Xây dựng quy trình chi tiết chào mua công khai cho thực hiện mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-2012. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

12. Cơ chế định giá bất động sản và tác động đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đề tài cấp Ngành, 2011-2013.Vũ Anh Dũng (Tham gia).

13. Nhóm đề tài về phát triển sản phẩm và quy trình công nghệ và thiết lập đội ngũ nhân sự làm nền tảng cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) tích hợp liên ngành, dài hạn, đa mục đích để đánh giá biến động kinh tế - xã hội - môi trường Việt Nam. Đề án trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012-2013. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

14. Nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng xanh hướng tới tăng trưởng xanh. Đề tài cấp nhà nước do Quỹ Nafosted cấp kinh phí, 2012-2014. Vũ Anh Dũng (Chủ nhiệm).

15. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sách và hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật giai đoạn 2013 - 2020. Đề tài cấp Bộ, 2013-2014.Vũ Anh Dũng (Tham gia).

16. Nghiên cứu đánh giá tác động và lượng giá thiệt hại của thiên tai do biến đổi khí hậu tới biến đổi sử dụng đất, di dân và sinh kế tại các xã ven biển thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đề tài trọng điểm nhóm A Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013-2015. Vũ Anh Dũng (Tham gia).