Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thúy Anh


Sách đã xuất bản

Sách xuất bản (Tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Văn hoá lễ hội của các dân tộc ở Đông Nam Á (Sách chuyên khảo). H- Văn hoá dân tộc, 1992.

2. Cơ sở Văn hoá Việt Nam (Giáo trình). H- Giáo dục, 1996.

3. Cơ sở Văn hoá Việt Nam (Sách chuyên khảo). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

4. Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao, tục ngữ (Sách chuyên khảo). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000; Tái bản, 2004.

5. Cơ sở Văn hoá Du lịch (Bài giảng). Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6. Ứng xử văn hoá trong du lịch (Sách tham khảo). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; Tái bản, 2010.

7. Đổi mới cách dạy – học môn Cơ sở văn hoá Việt Nam (Sách tham khảo). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

8. Tố tụng hình sự từ góc nhìn văn hoá (Sách tham khảo). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

9. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ. Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và H- Khoa học Xã hội, 2009; Tái bản, 2011. H- Văn hoá Thông tin, 2009. 

10. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ (Sách chuyên khảo). Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và H- Lao Động, 2011.

11. Du lịch văn hoá – Những vấn đề lí luận và nghiệp vụ (Giáo trình). H- Giáo dục Việt Nam, 2011.

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend