Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thúy Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1964

Sinh tại Hà Nội.

      Trước 1986

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên đại học.

 1986 - 1992

Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1992 - 1996

Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Từ 1996

- Giảng viên khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giảng viên chính;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2014).