Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1931

Sinh tại Hà Tĩnh.

 1947-1955

- Chính trị viên đội du kích huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh;

- Cán bộ Ty Văn hóa tỉnh Nghệ An.

 1956-1958

Công tác tại Báo Nghệ An.

1959-1962

Sinh viên khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội).

1963-2000

- Giảng viên Khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Cổ Trung đại (1990);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991).

Từ 2000
Nghỉ hưu.
12-1-2013 Mất tại Hà Nội.


close

Thông báo