Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Bá Chí


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Lịch sử 

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1990

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).


close

Thông báo