Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Sách đã xuất bản

1. Các phương pháp thống kê trong thủy văn. Đồng dịch giả. 1999.

2. Thủy văn thực hành (Giáo trình). Phần 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng, Trần Ngọc Anh. 2004.

clinic of abortion go scraping of the uterus
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend