Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thuỷ sản, vấn đề xâm nhập mặn tỉnh Quảng Trị và đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Hợp đồng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2007. Trần Ngọc Anh (Tham gia).

2. Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ tiêu thoát nước khu công nghiệp Bắc Thường Tín - Hà Tây. Mã số QT 08, 2008. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

3. Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4), 2009-2010. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

4. Ứng dụng mô hình MIKE_BASIN tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QT-09-51, 2009-2010. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

5. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao công nghệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2009-2010. Trần Ngọc Anh (Tham gia).

6. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Nam Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2010. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

7. Lập Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Hợp đồng tư vấn giữa trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, 2010. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

8. Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2010. Trần Ngọc Anh (Tham gia).

9. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và đề xuất các giải pháp ứng phó chiến lược. Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, 2011. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

10. Xây dựng công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai CR-4114-VN, 2012. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

11. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, 2012-2013. Trần Ngọc Anh (Tham gia).

12. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, 2012-2013. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng mô hình mô phỏng trường thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát xung quanh các kè mỏ hàn chỉnh trị sông (Thử nghiệm cho đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Hà Nội). Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia, mã số QGTĐ.12.07, 2012 – 2014. Trần Ngọc Anh (Chủ nhiệm).