Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Kết


Các bài báo nghiên cứu

1. Bước đầu tìm hiểu qui trình kỹ thuật sản xuất giống địa lan cấy mô. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Xuân Tùng. Báo cáo tại Hội nghị khoa học, Trường Đại học Đà Lạt, 1991.

2. Thăm dò khả năng nhân giống cây hoa Lys trong ống nghiệm. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết. Tóm tắt các báo cáo tại Hội nghị khoa học, Đại học Đà Lạt, 1991.

3. Rapid multiplication of Lilium by tissue culture. Mai Xuan Luong, Nguyen Van Ket.  In: Adapted propagation techniques for Commercial Crops of the tropics, IFS- VN, 1993.

4. Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây Lys. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết. In trong: Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào trong Nông nghiệp, H-Nông nghiệp, 1993.

5. Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây cẩm chướng. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết. In trong: Ứng dụng nuôi cấy mô tế bào trong Nông nghiệp, H-Nông nghiệp, 1993.

6. Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống cây cẩm chướng trong ống nghiệm. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết. Tạp chí Khoa học (Đại học Đà Lạt), 1994.

7. Nhân giống hạt lai của các cây Asiatic lilies trong ống nghiệm. Nguyễn Văn Kết, Mai Xuân Lương. Tạp chí Khoa học (Đại học Đà Lạt), 1995.

8. Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên sự sinh trưởng của cây cẩm chướng (Dianthus caryopyllus L.) in vitro. Mai Xuân Lương, Nguyễn Văn Kết. Tạp chí Khoa học – Công nghệ và Quản lý kinh tế, 1997.

9. Khảo sát khả năng nhân giống hồng môn bằng phương pháp gieo hạt in vitro. Nguyễn Văn Kết, Mai Xuân Lương. Thông báo Khoa học (Đại học Đà Lạt), 1999.

10. Khảo sát hiệu ứng tăng trưởng của oligoalginat chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ trên cây cà rốt. Lê Quang Luân, Nguyễn Văn Kết. Tạp chí Khoa học – Công nghệ và Quản lý kinh tế, 3-1999.

11. Khảo sát hiệu ứng tăng trưởng thực vật của chế phẩm oligoalginat chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ trên cây hoa cúc. Lê Quang Luân; Nguyễn Văn Kết. Tạp chí Khoa học – Công nghệ và Quản lý kinh tế, 7-1999.

12. Micropropagation and environment condition affecting on growth of in vitro and ex vitro of A. formosanus. Hay. Nguyen Van Ket and Paek, Kee Yoeup. The 9th International Symposium. The Plant Resource Society of Korea, 2002.

13. Cutflower production and postharvest handling in Dalat, Vietnam. Nguyen Van Ket, Mai Xuan Luong. Proceedings of the APEC Symposium on Postharvest Handling Systems. Thailand, 2003.

14. Micropropagation of an endangered orchid Anoectochilus formosanus. Biologia Plantarum, No 48 (3), 2004.

15. Efficiency of direct use of phosphate rocks for coffee and ananas on basalt soils in Highland Vietnam. Nguyen Van Ket, Cao Thi Lan, Nguyen Thi Minh Loan. IMPHOS/NACENTECH Workshop. “Direct use of phosphate rock for improving crop production in acid soils in Asia”, 14 November 2007.

16. Nghiên cứu về sự nuôi cấy bao phấn và hạt phấn Ở lilium sp. cv. ''sorbonne''. Hoàng Thị Dịu, Bùi Trang Việt, Nguyễn Văn Kết. In trong: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về “Công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa”, H-Nông nghiệp, 2007.

17. Đánh giá hiệu quả của phương pháp loại bỏ virus TMV qua nuôi cấy in vitro trên cây hoa cúc và địa lan tại Đà Lạt bằng Test ELISA. Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Xuân Tùng. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học về “Công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa”, H-Nông nghiệp, 2007.

18. Shoot and Root Initiation of Benguet Lily (Lilium philippnensis) Bulb Scales by Low Temperatures Stratification and Kind of Rooting Hormone. Young Bae Park, Nguyen Van Ket, Araceli G. Ladilad. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 4, 2007.

19. Collection, Identification and Evaluation of New High Yielding Varieties of Roses Under Benguet Condition. Young Bae Park, Nguyen Van Ket and Araceli G. Ladilad. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 4, 2007.

20. Ứng dụng phương pháp vi nhân giống trong bảo tồn giống cây thủy tùng (Glyptostrobus pensilis (Staunton ex) K.Koch). Nguyễn Thành Sum, Phạm Ngọc Tuân, Nguyễn Văn Kết. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 1+2, 2007.

21. Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy đến sự tăng trưởng sinh khối và sự tích lũy sản phẩm ginsennoside trong nuôi cấy tế bào lỏng của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv). Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Kết, Paek Kee Yoeup. Tạp chí Khoa học (Khoa học Tự nhiên và Công nghệ), tập 23, số 4, 2007.

close

Thông báo