Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1975

Sinh tại Quảng Ngãi.

 1993-2000

- Sinh viên  trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, chuyên ngành Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng (1993-1998); 

- Sinh viên khoa Tin học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1996-2000);

- Cán bộ kỹ thuật, Công ty Xây dựng 244, Bộ Quốc phòng (1998-2000).

 2000-2001

Cán bộ kỹ thuật, Công ty Sài Gòn Trang trí và Xây dựng, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

2001-2003
Cán bộ kỹ thuật, Công ty Xây dựng 244, Bộ Quốc phòng.
2003-2007
Nghiên cứu sinh khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, trường Đại học Sejong, Hàn Quốc.
Từ 2007

- Giảng viên, Trưởng Bộ môn Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).