Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Practical advanced analysis of steel-concrete composite structures using fiber-hinge method.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành: Kế cấu công trình

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2007

Đơn vị bảo vệ: trường Đại học Sejong, Hàn Quốc.


my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do