Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường


Các bài báo nghiên cứu

1. Nonlinear dynamic time-history analysis of three-dimensional steel frames. Kim Seung Eock, Ngo Huu Cuong, Lee Dong Ho. KSCE Annual Conference and Civil Expo 2004, Pyung Chang, Kang-Won province, Republic of Korea, 20-22 October 2004. 

2. Phân tích vùng dẻo và phi tuyến hình học cho khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Ngô Hữu Cường, Chu Quốc Thắng. Tạp chí Khoa học và Phát triển, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Vol 7, 2004.

3. Shaking table tests of two-story unbraced steel frame. Kim Seung Eock, Lee Dong Ho, Ngo Huu Cuong. Journal of the Korean Society of Civil Engineers, Vol 25, 2005.

4. Nonlinear dynamic analysis of space steel frames. Kim Seung Eock, Ngo Huu Cuong, Lee Dong Ho. Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, Vol 18, 2005.

5. Second-order inelastic dynamic analysis of 3-D steel frames. Kim Seung Eock, Ngo Huu Cuong, Lee Dong Ho. International Journal of Solids and Structures, Vol 43, 2006.

6. Practical advanced analysis software for space steel structure design. Kim Seung Eock, Ngo Huu Cuong. International Journal of Steel Structures, Vol 6, 2006.

7. Application of advanced analysis software on steel structure design. Seung-Eock Kim, Cuong Ngo-Huu. The 4th International Symposium on Steel Structures, Seoul, South Korea, 16-18 November 2006.

8. Nonlinear analysis of space steel frames using fiber plastic hinges. Ngo Huu Cuong, Kim Seung Eock, Oh Jung Ryul. Engineering Structures, Vol 29, 2007.

9. Shaking table tests of two-story unbraced steel frame. Kim Seung Eock, Lee Dong Ho, Ngo Huu Cuong. Journal of Constructional Steel Research, Vol 63, 2007.

10. An innovative design of space steel structures using practical nonlinear analysis software. Seung Eock Kim, Cuong Ngo Huu. Pacific Structural Steel Conference: Steel Structures in Natural Hazards, Wairakei, New Zealand, 13-16 March 2007.

11. Practical advanced analysis of space steel frames using fiber hinge method. Ngo Huu Cuong, Kim Seung Eock. Thin-Walled Structures, Vol 47, 2009.

12. Nonlinear static behavior of space semi-rigid steel frames using plastic-hinge analysis. Phu Cuong Nguyen, Cuong Ngo Huu, Seung Eock Kim. The 6th International Symposium on Steel Structures, Seoul, Republic of Korea, 3-5 November 2011.

13. Phân tích vùng dẻo và phi tuyến hình học khung thép không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Đặng Ngọc Cảnh, Ngô Hữu Cường. Báo cáo tại Hội nghị khoa học Trường Đại học Bách khoa lần thứ 12, 10-2011.

14. Second-order plastic-hinge analysis of space semi-rigid steel frames. Ngo Huu Cuong, Nguyen Phu Cuong, Kim Seung-Eock. Thin-Walled Structures, Vol 60, 2012.

15. Practical nonlinear analysis of steel-concrete composite frames using fiber-hinge method. Ngo Huu Cuong, Kim Seung Eock. Journal of Constructional Steel Research, Vol 74, 2012.

16. Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông. Ngô Hữu Cường, Ngô Trường Lâm Vũ, Trần Hữu Huy, Phan Đình Hào. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng), tập 8, 2012.

17. Second-order distributed plasticity dynamic analysis of planar steel frames. Cuong Ngo Huu, Nghiem Ngoc Tinh Doan. The 5th ASEAN Civil Engineering Conference (ACEC), Civil and Environment Engineering for Sustainable Development, Ho Chi Minh City, Vietnam, 25-26 October 2012.

18. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử lai. Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng, tập 52, 2013.

19. Phân tích vùng dẻo và phi tuyến hình học khung thép nửa cứng không gian. Đặng Ngọc Cảnh, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng, tập 52, 2013.

20. Phân tích phi tuyến khung thép phẳng chịu tải trọng động. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng, tập 12, 2013.

21. Phân tích vùng dẻo bậc hai bằng phương pháp lực. Phạm Quang Thuận, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng, tập 52, 2013. 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat