Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thị Mỹ Hương


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Trí tuệ tạo hình của người Việt qua tượng Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay thế kỉ XV - XVIII (vùng châu thổ sông Hồng)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng

Năm bảo vệ: 2010.

Đơn vị bảo vệ: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.


close

Thông báo