Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Thị Mỹ Hương


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã công bố (là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở Việt Nam và sự cá nhân hóa niềm tin về đạo Phật ở một số nước Đông Nam Á?. Thông báo khoa học Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 14, 2005.

2. Tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay ở bảo tàng Guimet. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 294, 2008.

3. Tượng Quan Âm chùa Bút Tháp - mối tổng hòa giữa các yếu tố mỹ thuật. Tạp chí Di sản, số 1 (26), 2009.

4. Nghệ thuật tạo hình tượng Phật giáo cổ của người Việt trong tương quan với một số nước trong khu vực: trường hợp tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10 (115), 2009.

5. Chuyển động của màu sắc ở tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay trong nghệ thuật tượng thờ chùa Việt. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số tháng 1, 2010.

6. Thiên hướng "phù điêu nổi" ở tượng Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay của người Việt. Tạp chí Di sản văn hóa, số 1 (30), 2010.

7. Thụ động và chủ động trong cách học môn Hình họa. Báo cáo tại Hội thảo về Giáo dục Sư phạm Nghệ thuật, 2010.

8. Agon Chiller là ai? Tạp chí Sư phạm Nghệ thuật số 2, 2011.

9. Màu sắc và những thử nghiệm về sắc độ của họa sỹ thế kỷ 20. Tạp chí Sư phạm Nghệ thuật, số 3, 2011.

10. Maxc Bechmann và bức họa "The night". Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số tháng 9, 2011.

 

 

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
close

Thông báo