Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ba


Sách đã xuất bản

1. Bài tập giải tích. Đồng tác giả. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1963.

2. Maszyny Adresowe i ich Semi Programy. Nguyễn Văn Ba. NXB Khoa học kỹ thuật quốc gia Vacsava (Ba Lan), 1973.

3. Thực hành kỹ thuật biên dịch. Nguyễn Văn Ba. Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996.

4. Théorie des Langages et de la Calculabilité (Dùng cho sinh viên tin học tiếng Pháp). Nguyễn Văn Ba. Aupele-UREF, 1997.

5. Ngôn ngữ hình thức. Nguyễn Văn Ba. H-Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

6. Phân tích và thiết kế hệ thống. Nguyễn văn Ba. H-Đại học Quốc gia, 2003.

7. Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML2.0 và C++. Nguyễn Văn Ba. H-Đại học Quốc gia, 2005.

8. Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán. Nguyễn Văn Ba. H-Đại học Quốc gia, 2006.

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo