Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ba


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Các máy có địa chỉ (Về một mô hình toán học của Máy tính điện tử)

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan

Chuyên ngành khoa học: Giáo sư Zdiwaw Pawlak

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1972

Đơn vị bảo vệ: Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan.
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo