Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ba


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã được công bố (là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Semiprograms of Address Machines and their Realizations. Bull Acad Polon Sci, Ser Sci.Math, Astron, Phys 19, 1971.

2. Subsemiprogram Partitions Semiprograms of Address Machines. Ibid, 19, 1971.

3. P-Equivalent and P-comorphia Semiprograms of Address. Ibd 20,1972.

4. Minimization Problem of Semiprograms of Address Machines. Ibid 20, 1972.

close

Thông báo