Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Đồ gốm thời đại đá mới duyên hải Đông nam Trung Quốc.

Ngôn ngữ: Hán ngữ

Chuyên ngành khoa học: Khảo cổ học

Người hướng dẫn: GS Tô Bỉnh Kỳ

Năm bảo vệ: 1963

Đơn vị bảo vệ: Đại học Bắc Kinh và Viện Khảo cổ Trung Quốc.


dating for married go married men who cheat