Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ

1. Hà Hữu Nga, "Văn hóa Bắc Sơn và vị trí của nó trong thời đại đá mới Việt Nam", 1994.

2. Phạm Thị Ninh, "Văn hóa Bàu Tró đặc trưng và loại hình", 1995.

3. Trần Quý Thịnh, "Hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí ở Tây Nguyên", 2001.

 

clinic of abortion go scraping of the uterus