Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Cương


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Bài tập Toán cao cấp. H-Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1983.

2. Toán cao cấp. Tập 1 (Phần Đại số). H-Giáo dục, 1991; Tái bản 1992, 1993.

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo