Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Cương


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1935

Sinh tại xã Quần Phương Đông (nay là Hải Anh), huyện Hải Hậu, Nam Định.

 Từ 1956

- Giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;

- Học cao học tại trường Đại học Tổng hợp Kharkov, Ucraina (1962-1964);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Kharkov, Ucraina (1966-1967);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1980);

- Chuyên gia giảng dạy tại Algeria (1991-1994).

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo