Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Cương


Các bài báo nghiên cứu

* Các Bài viết đã được công bố (Là Tác giả hoặc Đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Bất biến tích phân của hệ Pfaff. G.I. Drinfeld, Kim Cương. Đăng trong báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Ucraina, 6, 1963.

2. Bất biến tích phân của hệ hoàn toàn khả tích. Tạp chí Toán (Hội Toán học), Tập 31, 1965.

3. Báo cáo khoa học Viện Điện khí hóa và cơ khí hóa Nông nghiệp Ucraina, 1966.

4. Bất biến tích phân cấp cao. Tập san Toán lý, 1968.

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo