Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Biên


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Hoàn thiện công nghệ Khoan thăm dò địa chất (áp dụng cho các mỏ ở Việt Nam)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Thăm dò Địa chất

Người hướng dẫn: GS.TS Volkop Spiridon Arkhiypovich.

Năm bảo vệ: 1972

Hội đồng: Trường Đại học Địa chất Thăm dò Mátxcơva, Liên Xô.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo