Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Biên


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 7 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Đặng Của, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1984.

2. Hoàng Dung, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1988.

3. Tạ Đình Vinh, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1991.

4. Võ Thanh, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1993.

5. Phùng Đình Thực, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội, 1995.

6. Bùi Thọ Mạnh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997.

7. Nguyễn Hữu Chinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997.

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo