Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chinh


Sách đã xuất bản

1. Quy trình Bộ môn tiếng Nga (Giai đoạn I). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, 1991.

2. Quy trình thực hành tiếng Nga (Giai đoạn II). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, 1993.

3. Nội dung, hình thức luận văn khoa học, học tập. Đồng tác giả. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, 1993.

4. Нормы семейной жизни (Giáo trình đọc thêm cho sinh viên khoa Nga). Đồng tác giả. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, 1994.

5. Практический курс русского языка + Băng (Giáo trình Sau Đại học). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, 1994.

6. Tiếng Nga 10. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1994.

7. Tiếng Nga 11. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1995

8. Tiếng Nga 12. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1995

9. Некторые вопросы ситаксиса сложного предложения русского языка (Một số vấn đề về cú pháp câu phức tiếng Nga - dùng cho học viên Sau Đại học). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Ngoại ngữ, 1997.

10. Tiếng Nga trên truyền hình + băng Video. Hai tập. Đồng tác giả. Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam, 1988.

11. Русский язык "Финансы и банки" (Giáo trình tiếng Nga Tài chính-Ngân hàng). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Ngoại ngữ, 1999.

12. Đọc hiểu tiếng Nga (Giáo trình). Nguyễn Hữu Chinh (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia, 2003.

13. Обучение говорению (Giáo trình dạy nói cho sinh viên năm thứ 2). Hai tập. Nguyễn Hữu Chinh (Chủ biên). Đại học Ngoại ngữ, 2003.

14. Обучение аудированию  (Giáo trình dạy nghe cho sinh viên năm thứ 2). Nguyễn Hữu Chinh (Chủ biên). Đại học Ngoại ngữ, 2003.

15. Обучение аудированию (Giáo trình dạy nghe cho cán bộ giảng dạy năm thứ 2). Đồng tác giả. Đại học Ngoại ngữ, 2003.

16. Pазвитие навыков письменной речи (Giáo trình dạy viết tiếng Nga cho sinh viên năm thứ 2, hệ Chất lượng cao). Nguyễn Hữu Chinh. Đại học Ngoại ngữ, 2003

17. Phương thức từ vựng-cú pháp liên kết các phần câu phức. Nguyễn Hữu Chinh. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

18. Sách đọc tiếng Việt. Nguyễn Hữu Chinh. Đề án "Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài", 2007.