Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chinh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Ngôn ngữ học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Ngôn ngữ Nga

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lêningrát, Liên Xô.