Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chinh


Các đề tài nghiên cứu

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo giáo viên ngoại ngữ theo sách cải cách giáo dục và phương pháp giảng dạy các bộ môn theo chương trình cải tiến của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, 1987-1990. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

2. Chiến lược dạy - học ngoại ngữ xuyên suốt các bậc học. Đề tài cấp Bộ, mã số 22A. 93, 1994. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

3. Đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo quy trình đào tạo mới của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, mã số  B.91.32. 01, 1995. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

4. Rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng Nga (4 kỹ năng) ở giai đoạn I. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Đại học, mã số N. 98. 05, 1998-2000. Nguyễn Hữu Chinh (Chủ nhiệm).

5. Liên từ ЧТО trong tiếng Nga và phương thức truyền đạt ý nghĩa liên từ đó sang tiếng Việt.  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QN. 99. 10 2, 1999-2001. Nguyễn Hữu Chinh (Chủ nhiệm).

6. Câu phức hợp phụ thuộc tiếng Nga có mệnh đề phụ bổ ngữ và các phương thức truyền đạt sang tiếng Việt. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QN. 01.12, 2001 – 2002. Nguyễn Hữu Chinh (Chủ nhiệm).

7. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo quan điểm lấy người học làm trung tâm. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG. 97. 03, 2002. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

8. Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Nga (Hệ Sư phạm và hệ Phiên dịch). Chương trình cấp Bộ, 2002 – 2003. Nguyễn Hữu Chinh (Chủ nhiệm).

9. Hệ thống cấu trúc - ngữ nghĩa và một số phương diện nghiên cứu từ tương liên trong tiếng Nga. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số CB. 01. 25, 2003. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

10. Bước đầu nghiên cứu đối chiếu tục ngữ Nga-Việt. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QN.00. 07, 2003. Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

11. Đối chiếu so sánh ngữ nghĩa của tục ngữ có chứa các yếu tố chỉ tên động, thực vật trong hai ngôn ngữ Hán và Việt trên bình diện ngôn ngữ đất nước học vận dụng vào việc giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngữ Việt Nam. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.00. 13, 2003.  Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).

12. Câu phức có mệnh đề phụ tính ngữ tiếng Nga và phương tiện truyền đạt chúng sang tiếng Anh và tiếng Việt. Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.03. 04, 2005.  Nguyễn Hữu Chinh (Tham gia).