Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chinh


Các bài báo nghiên cứu

1. Из наблюдений над сложными предложениями типа "не успел ..., как..." в современном русском языке (Câu phức có tổ từ cố định "не успел ..., как..." trong tiếng Nga hiện đại). Nguyễn Hữu Chinh. Русский язык за рубежом, 1980.

2. К вопросу о функционировании сложносочинённых предложений в научной речи и в языке художественной литературы (Sử dụng câu phức liên kết trong ngôn ngữ KHKT và trong ngôn ngữ văn học). Nguyễn Hữu Chinh. Русский язык за рубежом, 1981.

3. Bản chất từ vựng-ngữ pháp của những từ có tận cùng là -O trong tiếng Nga. Nguyễn Hữu Chinh. Nội san Sư phạm Ngoại ngữ, 1983.

4. Phương pháp giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam trong các trường đại học chuyên ngữ. Nguyễn Hữu Chinh. In trong: Kỷ yếu hội nghị Khoa học về Phương pháp giáo dục các Hội đồng bộ môn, 1988.

5. Сложные предложения фразеологи- зированного типа в русскком языке (Câu phức thành ngữ trong tiếng Nga). Nguyễn Hữu Chinh. Nội san Sư phạm Ngoại ngữ, 1988. 

6. Основные направления работы с научной литературой на русском языке в нефилологических вузах (Những phương hướng chính sử dụng tài liệu khoa học tiếng Nga ở đại học không chuyên ngữ). Nguyễn Hữu Chinh. Вьетнамская русистика, 1991.

7. Rèn luyện kỹ năng viết bằng tiếng nước ngoài ở giai đoạn 1 trong trường Đại học chuyên ngữ Việt Nam. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1993.

8. Sử dụng quy tắc viết tắt trong tiếng Nga để ghi chép thông tin. Nguyễn Hữu Chinh. Nội san Sư phạm Ngoại ngữ, 1996.

9. Những từ mới xuất hiện trong tiếng Nga có nguồn gốc từ tiếng Anh. Nguyễn Hữu Chinh. Nội san Sư phạm Ngoại ngữ, 1996.

10. Kiểm tra - đánh giá kỹ năng viết bằng tiếng nước ngoài ở trường Đại học chuyên ngữ (Giai đoạn I). Nguyễn Hữu Chinh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia các trường đại học sư phạm toàn quốc, 12-1998.

11. Rèn luyện kỹ năng nói tiếng nước ngoài. Nguyễn Hữu Chinh. In trong: Kỷ yếu Những phương pháp rèn luyện nói tiếng nước ngoài cho cử nhân, sau đại học ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1999.

12. Phân biệt một số loại câu phức biểu thị quan hệ nguyên nhân và mục đích trong tiếng Nga. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Ngôn ngữ, 2002.

13. Vai trò của ngữ pháp chức năng với việc dạy và học tiếng Nga. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

14. Câu phức hợp có phương thức liên hệ từ vựng-cú pháp trong tiếng Nga hiện đại. Nguyễn Hữu Chinh. Вьетнамская русистика, 2002.

15. Экспрессивность научно-технического текста. Междунарю науч. конференция в Иркутске. ИГЛУ-Россия. Nguyễn Hữu Chinh. В кн. "Лингвисти- ческая реально-сть и междунар. Коммуникация", 2002.

16. Hội nhập, phát triển và vấn đề dạy-học ngoại ngữ. Nguyễn Hữu Chinh. In trong: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế "Giáo dục ngoại ngữ - Hội nhập và phát triển", 11 - 2002

17. Ngôn ngữ đất nước học Nga với việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, 2003.

18. Kiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hoá học trong giáo dục ngoại ngữ. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

19. Văn hoá với dạy - học Ngoại ngữ. Nguyễn Hữu Chinh. Tạp chí Ngôn ngữ, 2003.

20. Hoàn thiện chuơng trình, giáo trình, nâng cao hiệu quả đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao. Nguyễn Hữu Chinh. In trong: Báo cáo tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, 8- 2004; In trong: "Đào tạo cử nhân ngoại ngữ- những vấn đề lý luận và thực tiễn". H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối