Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Luận văn thạc sĩ
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Đề tài: Điều khiển thời gian chiếu sáng cho cây gai dầu ra hoa trong nhà kính mùa đông.

Ngôn ngữ: Tiếng  Hunggari

Chuyên ngành khoa học:  Nông học

Người hướng dẫn: GS.TS Bocsa Ivan

Năm bảo vệ: 1978

Đơn vị bảo vệ: Viện Hàn lâm Khoa học Hunggari.