Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Ảnh hưởng của phôi thân thuộc đến đặc tính sinh lý và nông học của cây gai dầu và ứng dụng nó trong lai tạo giống mới.

Ngôn ngữ: Tiếng Hunggari

Chuyên ngành khoa học: Nông học

Người hướng dẫn: GS.TS  Bocsa Ivan

Năm bảo vệ: 1981

Đơn vị bảo vệ: Viện Hàn lâm Khoa học Hunggari.