Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Lài


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Ngô Đức Dương, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

2. Đinh Thị Vĩnh Hà, Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Nguyễn Thu Huyền. Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Nguyễn Khánh Hiền, Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Nguyễn Bích Ngọc, Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Hoàng Thị Thu Phương, Đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Lan Hương, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 13 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ). 

1. Nguyễn Quang Phổ, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1985.

2. Nguyễn Thế Đinh, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1994.

3. Nguyễn Xuân Dung, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

4. Nguyễn Thúy Quỳnh, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

5. Võ Văn Trung, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

6. Thưởng Văn Hiểu, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

7. Nguyễn Ngọc Thành, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

8. Bùi Phúc Khánh, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

9. Đào Mạnh Hùng, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1995.

10. Trần Anh Hào, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1996.

11. Nguyễn Thị Chinh, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1996.

12. Lê Khả Tường, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1997.

13. Phạm Minh Cương, Viện Khoa học Nông nghiệp, 1998.