Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh


Sách đã xuất bản

1. Một số vấn đề hiện đại của phương pháp giảng dạy đại học. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2002.

2. Learners' mental models about learning are multidimensional, temporally changeable and situationally acute, in Veronica N. Galwye (Ed). Co-author. Progress in Educational Psychology Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, New York, 2007.

3. Students’ pedagogical knowledge: A vital tool for learning from teacher questioning. Trần Thị Tú Anh (Chủ biên). LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany , 2010.

close

Thông báo