Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Students' pedagogical knowledge about teachers' use of questions.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Khoa học giáo dục

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2006

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Flinders, Ôxtrâylia.


cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend
dating for married go married men who cheat
close

Thông báo