Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Tú Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Khả năng và biện pháp thực hiện giảng dạy chuyên môn bằng tiếng nước ngoài trong các trường đại học ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-CTGD-06, 2007. Trần Thị Tú Anh (Tham gia).

2. Khả năng ứng phó với những khó khăn tâm lý của trẻ vị thành niên. Đề tài cấp Bộ, mã số B2009-DHH03-51, 2009. Trần Thị Tú Anh (Chủ nhiệm).

3. Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT thành phố Huế. Đề tài cấp Bộ, mã số DHH2011-03-16, 2011. Trần Thị Tú Anh (Tham gia).

4. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh trong các trường đại học, cao đẳng. Đề tài cấp Bộ, mã số B2011-DHH-01NV, 2011. Trần Thị Tú Anh (Chủ nhiệm).

close

Thông báo