Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thám


Sách đã xuất bản

1. Những vấn đề Địa lý tự nhiên. Nguyễn Thám (Chủ biên). H- Chính trị quốc gia, 1998.

2. Tìm hiểu Địa lý lớp 6. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2002; Tái bản, 2003.

3. Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2004.

4. Địa mạo đại cương (Giáo trình). Nguyễn Thám (Chủ biên). NXB Đại học Huế, 2009.

5. Địa chất đại cương (Giáo trình). Nguyễn Thám (Chủ biên). NXB Đại học Huế, 2011.

close

Thông báo