Các tư liệu về  Giáo sư Lê Khả Kế


Các bài báo nghiên cứu

1. Vấn đề đặt danh từ Thực vật học. Lê Khả Kế. Tạp chí Tổ quốc, số 122, 1957.

2. Xây dựng Thuật ngữ Khoa học. Lê Khả Kế. Etudes vietnamiennes, số 5, 1965.

3. Về việc xây dựng Thuật ngữ Khoa học bằng tiếng Việt. Đồng tác giả. In trong: Những vấn đề ngôn ngữ học trong thuật ngữ Khoa học kĩ thuật (Song ngữ Pháp- Nga). Nxb Khoa học, 1970.

4. Về một vài vấn đề trong việc xây dựng Thuật ngữ Khoa học ở nước ta. Lê Khả Kế. Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 1975.

5. Về quyển “Từ điển tiếng Việt phổ thông”( tập I). Lê Khả Kế. Báo Nhân dân chủ nhật, 1976.

6. Về tính Dân tộc của Thuật ngữ Khoa học. Lê Khả Kế. Báo Nhân dân, 1979.

7. Về vấn đề thống nhất và chuẩn hoá thuật ngữ Khoa học tiếng Việt. Lê Khả Kế. Tạp chí Ngôn ngữ số 3- 4, 1979.

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo