Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Nhơn


Sách đã xuất bản

1. Kinh nghiệm nuôi bò cái sinh sản và bê con. Trần Nhơn. H- Nông thôn, 1957.

2. Chăn nuôi đại cương (Giáo trình của trường Trung cấp Nông Lâm Trung ương). Trần Nhơn, Trần Đình Miên. H- Nông thôn, 1961.

3. Nuôi lợn mau lớn, nhiều thịt: Hướng giải quyết thức ăn, công thức chăn nuôi. Trần Nhơn. H- Khoa học, 1961.

4. Chuyên đề chăn nuôi. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1970.

5. Tài liệu huấn luyện kỹ thuật viên ngành chăn nuôi. Trần Thế Thông, Trần Nhơn, Nguyễn Văn Bảy. H- Nông nghiệp, 1985.

6. Nuôi Trâu: Cơ sở khoa học và kỹ thuật. Trần Nhơn. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 1985.

7. Đồng cỏ. Trần Nhơn. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1987.

8. Nuôi bò sữa ở gia đình. Trần Nhơn. NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 1987.