Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường


Các đề tài nghiên cứu

1. Công tác quy hoạch xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học phục vụ huyện nông- công nghiệp. Đề tài cấp Bộ, 1980. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm).

2. Cơ sở và giải pháp cải tạo nâng cấp chất lượng mạng lưới giao thông các đô thị lớn. Đề tài cấp Nhà nước, 1991-1995. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm Đề tài nhánh).

3. Giải quyết ùn tắc giao thông tại các nút quan trọng bằng phương pháp giao cắt lập thể, thí điểm tại nút giao thông Ngã Tư Sở, Hà Nội. Đề tài cấp thành phố Hà Nội, 1996. Lâm Quang Cường (Tham gia).

4. Xây dựng chương trình môn học mới: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đề tài cấp Bộ, 1998. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm).

5. Các kết luận và kiến nghị qua quá trình 45 năm nghiên cứu và thiết kế quy hoạch thủ đô Hà Nội. Đề tài cấp Bộ, 2000. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý các nút giao thông lập thể ở Hà Nội. Đề tài cấp thành phố Hà Nội, 2001. Lâm Quang Cường (Tham gia).

7. Quy hoạch khai thác tổng hợp hành lang sông Hồng tại địa phận Hà Nội. Đề tài cấp thành phố Hà Nội, 2001. Lâm Quang Cường (Tham gia).

8. Đề xuất các giải pháp khả thi hạn chế ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2005 - 2010. Đề tài cấp thành phố Hà Nội, 2003-2004. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm).

9. Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu và phân loại về giao thông đô thị. Đề tài cấp Bộ, 2003-2004. Lâm Quang Cường (Chủ nhiệm).

close

Thông báo