Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Sách đã xuất bản

1. Từ điển Bun-Việt. Hai tập. Đồng tác giả. Đại học Tổng hợp Xôphia, Bungari, 1984.

2. Văn hoá Phùng Nguyên. Hán Văn Khẩn. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

3. Xóm Rền - một di tích khảo cổ đặc biệt quan trọng của thời đại đồ đồng Việt Nam. Hán Văn Khẩn. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

4. Cơ sở khảo cổ học. Hán Văn Khẩn (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.