Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Kỹ thuật chế tạo loại hình và hoa văn trang trí đồ gốm thời đại đồng đá ở vùng đông bắc Bungari.

Ngôn ngữ: Tiếng Bungari

Chuyên ngành khoa học: Khảo cổ học

Người hướng dẫn: GS.G.Il.Georoghiev

Năm bảo vệ: 1979

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Tổng hợp Sophia, Bungari.