Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hán Văn Khẩn


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 1 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Trần Thị Trúc Đào.Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 5 luận án Tiến sĩ (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Hà Văn Cẩn. Viện Khảo cổ học.

2. Trịnh Hoàng Hiệp. Viện Khảo cổ học.

3. Nguyễn Sỹ Toản. Đại học Văn hóa.